Làm sao để chứng minh có sự ràng buộc chặt chẽ ở Việt Nam?

Làm sao để chứng minh có sự ràng buộc chặt chẽ ở Việt Nam?

Trong khi tiến hành phỏng vấn visa, viên chức lãnh sự sẽ xem xét từng đơn xin visa sau đó cân nhắc trường hợp, kế hoạch chuyến đi và nguồn tài chính của đương đơn cũng như các mối ràng buộc chặt chẽ tại Việt Nam để đảm bảo việc đơn đương sẽ rời khỏi …
Read more