Passport hết hạn nhưng VISA vẫn còn hiệu lực có đi Mỹ được không?

Hỏi: Visa của tôi là VISA hiệu lực nhiều lần trong thời gian 02 năm. Tuy passport của tôi đã hết hạn nhưng Visa đi Mỹ thì vẫn còn đến 06 tháng hiệu lực nữa. Tôi đang tính đi Mỹ lần nữa vào tháng sau. Vậy cho tôi hỏi tôi có cần xin lại VISA …
Read more